Kracht door verbinding

Kracht door Verbinding (KdV) is een initiatief van vijf woningcorporaties, waaronder Woningstichting
Den Helder, om met veel verschillende partijen samen te werken en doelen te bereiken op het gebied van wonen, leefbaarheid & voorzieningen, duurzaamheid en kenniseconomie. Uiteindelijk doel is een vitale toekomst voor Noord-Holland Noord. De samenwerkingsverbanden worden ‘allianties’ genoemd. Deze komen onder andere tot stand met behulp van de website http://www.krachtdoorverbinding.nl/

Wie kan meedoen?

Iedereen die zich betrokken voelt bij Noord-Holland Noord! Door aansluiting bij KdV nemen partijen zelf verantwoordelijkheid voor de regionale ontwikkelingen waar het gaat om wonen, leefbaarheid & voorzieningen en duurzaamheid. Omdat de thema’s bereikbaarheid, economische ontwikkeling en leisure nauw samenhangen met ons doel werken wij op deze thema’s samen met andere partijen. Partners waarmee Woningstichting in allianties zit zijn behalve de andere deelnemende corporaties (De Woonschakel, Intermaris Hoeksteen, Parteon, Wooncompagnie, Kennemer Wonen en Woonwaard) ook Gemeente Den Helder, Gemeente Alkmaar, Provincie Noord-Holland, ministerie van Binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties, Aedes, Cultuurcompagnie Noord-Holland, ATO Sustainable Business Engineers, Huisvuilcentrale (HVC), Koninklijk Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek (NIOZ), Horizon College, Hogeschool InHolland, CPO Noord-Holland
Noord, ROC Kop van Noord-Holland en Talent voor Techniek.

Waarom doet Woningstichting Den Helder mee?

Woningstichting denkt regionaal en wenst te investeren op een manier die het meest optimaal is voor de regio. Dat is het beste voor de mensen in de regio en het beste voor onze investeringen. Door allianties te sluiten maken we duidelijk waar de speerpunten van ons beleid liggen.

In welke allianties is Woningstichting deelnemer?

Leerwerk marktplaats
Vraag en aanbod van partijen in de leer-werkketen binnen Noord-Holland moeten elkaar weten te vinden zodat een koppeling kan plaats vinden tussen studenten en bedrijven. ESPEQ, Talent voor Techniek en Helder Vastgoed Schilderwerken, dochterbedrijf van Woningstichting Den Helder, hebben op dit gebied al de nodige ervaring en delen deze kennis met de andere corporaties van Kracht door Verbinding.

Vliegwiel politieke aandacht
Meer aandacht voor het traject Kracht door Verbinding bij het ministerie van Binnenlandse zaken is het doel. Wellicht leidt dit ook tot een bezoek van de minister aan onze regio.
 
Denktank afstemming regionaal wonen
Doel is denkkracht genereren waardoor regionale samenwerking op het gebied van wonen ontstaat.

CPO, Collectief Particulier Opdrachtgeverschap
In het gebied tussen de Scheldestraat ,Texelstroomlaan, Marsdiepstraat en de Eemstraat, grond in eigendom van Woningstichting, is ruimte voor circa 30 particuliere bouwers. Onder leiding van CPO-Noord-Holland bouwen zij hun eigen droomhuis. De bouwers vormen een groep die collectief de kosten voor ontwerp, onderzoek en belangenbehartiging draagt en daar aanzienlijke kosten mee bespaart. Bovendien zijn de bouwkosten en grondprijs sterk gereduceerd. De huidige groep CPO Scheldestraat bestaat uit twaalf serieuze gegadigden. Stedenbouwkundig bureau West8 maakte in opdracht van Woningstichting Den Helder een ontwerp voor het gebied: parkachtig en lommerrijk met veel openbaar groen een waterpartij die het gebied doorsnijdt.


Meer informatie is te vinden via de website van kracht door Verbinding: http://www.krachtdoorverbinding.nl/