Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

Visitatie 2021: Woningstichting Den Helder scoort zeer goed

Publicatiedatum: 28-10-2021

Woningstichting Den Helder behoort tot de beste woningcorporaties van Nederland. Dat blijkt uit onderzoek, een zogeheten maatschappelijke visitatie, door een onafhankelijke commissie van het bureau Raeflex. Het eindoordeel van de visitatiecommissie: twee achten en twee negens. Op het onderdeel inzet op leefbaarheid scoort Woningstichting zelfs een tien.

Directeur-bestuurder Robbert Waltmann: “De commissie geeft aan dat wij de goede dingen op een uitstekende manier doen. Reden om ons beleid te continueren. De komende jaren blijven wij tientallen miljoenen investeren in de leefbaarheid van de stad en in verbetering en verduurzaming van ons bezit.”

Elk van de ongeveer 350 woningcorporaties in ons land wordt vierjaarlijks onder het vergrootglas gelegd door een visitatiecommissie. Dat is wettelijk verplicht. De onderzoekers bestuderen documenten, spreken met personeel, huurders en met externe partijen die met de corporatie te maken hebben. Ook komen de onderzoekers soms ter plekke poolshoogte nemen. Zo ook in Den Helder, waar de visitatiecommissie met name diep onder de indruk raakte van de activiteiten die Woningstichting Den Helder in het kader van leefbaarheid in deze stad uitvoert. Een filmpje waarin de voorzitter van de visitatiecommissie haar waardering hierover uit, is te vinden op de website van Woningstichting Den Helder. Financieel directeur Peter Kramer: “De commissie realiseert zich dat Woningstichting Den Helder, door te besluiten zich in 2018 juridisch te splitsen in een deel sociale verhuurder en een deel  stadsinvesteerder Helder Vastgoed BV, de mogelijkheid behield zich in te blijven zetten voor de leefbaarheid van de stad.”

Presteren naar Opgaven en Ambities: 8,9

De commissie zegt diep onder de indruk te zijn van de activiteiten van Woningstichting op het gebied van leefbaarheid en beoordeelt deze als uitmuntend. Als voorbeelden noemt de commissie het (behoud van het) wijkcentrum in Nieuw Den Helder, het Consuminderhuis, het Tiny House project en het toezichthoudersproject. De corporatie bereidt zich volgens de commissie ook gedegen voor op verduurzaming en laat zich daarbij ondersteunen door deskundigen. Woningstichting weegt alternatieven en initiatieven zorgvuldig en kiest er mede in het belang van de huurders voor de woningen optimaal te isoleren voordat wordt overgegaan tot andere vormen van verwarming. De commissie vindt dat een verstandige opstelling

 

Presteren volgens belanghebbenden: 8,0

Alle partijen waar de commissie mee sprak zijn het eens dat de betaalbaarheid van de woningen van Woningstichting Den Helder goed is, dat Woningstichting stevig inzet om huurachterstanden te voorkomen, zich inzet voor leefbaarheid en veiligheid en dat zij de herstructureringsopgaven van de stad op een fantastische wijze heeft opgepakt. Men roemt de bijdrage van Woningstichting aan de metamorfose van de stad. Over de inzet van Woningstichting voor de huisvesting van onder meer overlast gevende personen en dergelijke wordt door de gesprekspartners van de commissie verschillend gedacht: de één vindt dat de woningstichting Den Helder véél meer zou kunnen doen. Andere partijen zien deze problemen ook, maar vragen zich af of de corporatie de partij is die hier extra stappen moet zetten.

De huurders beoordelen de relatie met de corporatie als prima: zij worden tijdig en transparant geïnformeerd en de meningen en adviezen van de Huurdersraad worden serieus genomen.

Presteren naar Vermogen: 9,0

Kijkend naar de bijzondere problematiek in haar verzorgingsgebied ziet de commissie dat de corporatie weloverwogen, zonder haar voortbestaan op het spel te zetten, en in hechte samenwerking met haar belanghebbenden kiest voor een vermogensinzet die als vliegwiel werkt voor de maatschappelijke prestaties. Alle belanghebbenden waar de commissie mee sprak waren het er over eens dat Woningstichting een grote prestatie levert door in te zetten op de metamorfose van het stadshart en tegelijkertijd haar volkshuisvestelijke taken naar tevredenheid uit te voeren. En dat alles binnen verantwoorde kaders van zorg voor haar vermogen. Wel ziet de commissie dat er op het gebied van verduurzaming nog een flinke opgave ligt. De commissie waardeert het dat Woningstichting geregeld reflecteert op eerder gemaakte keuzes en is in staat bij te sturen waar nodig.

Governance: 7,7

De commissie ziet dat er een goed verantwoorde langetermijnvisie (Strategische Beleidsvisie) is, die verder is vertaald naar een jaarlijks te actualiseren portefeuillestrategie en andere vormen van deelbeleid. Dit biedt de Raad van Commissarissen de mogelijkheid om eventuele risico’s in een vroeg stadium te signaleren en zo nodig snel bij te sturen. De commissie constateert dat de Raad van Commissarissen op een professionele wijze invulling geeft aan zijn taak en dat Woningstichting zowel de Raad als andere belanghebbenden actief en correct informeert en betrekt bij haar beleid. De samenwerking met de gemeente is intens en Woningstichting Den Helder is zeer actief in verschillende samenwerkingsverbanden die gericht zijn op het verbeteren van de aantrekkingskracht van de stad en de leefbaarheid van buurten en wijken.

Bekijk het filmpje van Raeflex of lees het gehele visitatierapport.

Deel deze pagina