Urgentie

Hoe werkt het?

Stap

1

Wie komt in aanmerking

Voorrang kan uitsluitend worden verleend aan woningzoekenden die passen binnen één van de onderstaande categorieën en mits zij voldoen aan de bijbehorende criteria:

 • Mantelzorg geïndiceerden. Dit zijn woningzoekenden die intensieve mantelzorg als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, van de Wet maatschappelijke ondersteuning verlenen of ontvangen. 
 • Statushouders. Dit zijn woningzoekenden die na een asielaanvraag een legale status hebben ontvangen waarmee zij zich zelfstandig in Nederland mogen vestigen. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) meldt deze woningzoekenden bij de gemeente aan;
 • Woningzoekenden die verblijven in een voorziening voor tijdelijke opvang van personen (zoals Blijf van mijn Lijf-huis), die in verband met problemen van relationele aard of geweld hun woonruimte hebben verlaten. De instantie waar de woningzoekende op dat moment tijdelijk verblijft dient voor deze categorie woningzoekenden een urgentieaanvraag in bij Woningstichting Den Helder.

Stap

2

Criteria aanvraag urgentie

Om voor urgentie in aanmerking te komen dient u in elk geval aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • u bent 18 jaar of ouder en beschikt over de Nederlandse nationaliteit dan wel een geldige verblijfsstatus;
 • u heeft in de 12 maanden voorafgaand aan de datum van aanvraag geen urgentie  aangevraagd;
 • in de 12 maanden voorafgaand aan de datum van aanvraag beschikt u of heeft u beschikt over zelfstandige woonruimte;
 • u dient de huidige woonruimte buiten eigen schuld of buiten eigen gedragingen dan wel gedragingen van derden die zich met uw goedvinden in of rondom de woning bevinden, te verlaten;
 • u bent aantoonbaar niet in staat om binnen 6 maanden andere passende woonruimte te vinden;
 • u dient minimaal 1 jaar ingeschreven te staan in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Den Helder dan wel in het geval van mantelzorgverlening aantoonbaar maatschappelijk gebonden te zijn aan Den Helder.

Bovendien dient u aan te tonen dat de huidige woonruimte niet geschikt (te maken) is om het probleem binnen 6 maanden op te lossen terwijl dit wel noodzakelijk is.

Stap

3

Aanmelden urgentie

U richt uw verzoek om urgentie aan Burgemeester en wethouders van de gemeente Den Helder, maar zorgt dat uw aanvraag terecht komt bij Woningstichting Den Helder. Het correspondentieadres van Woningstichting Den Helder is postbus 90, Den Helder.

In uw aanvraag vermeldt u in ieder geval:

 • naam, adres, woonplaats, leeftijd, nationaliteit en, indien van toepassing, de verblijfstitel van de aanvrager, en
 • samenstelling van het huishouden en de hoogte van het huishoudinkomen van de aanvrager, en
 • aanduiding van de urgentiecategorie waartoe aanvrager meent te behoren, en
 • de reden waarom u urgentie aanvraagt.

Stap

4

Beoordeling van uw aanvraag

Op uw aanvraag wordt binnen een termijn van acht weken beslist. Eventueel wordt de beslistermijn éénmaal met acht weken verlengd.

Stap

5

Woning accepteren

Wanneer positief op uw aanvraag wordt beslist, krijgt u binnen vier maanden een (bij uw inkomen en huishoudensamenstelling) passende woning aangeboden. Hierbij zal geen rekening gehouden worden met specifieke woonwensen zoals voorkeur voor wijk, straat en woningtype, tenzij dit bij de beoordeling van het verzoek om voorrang bij urgentie noodzakelijk wordt geacht.

Wanneer binnen de termijn van vier maanden onverhoopt geen passende woning beschikbaar komt, volgt een tweede termijn van 4 maanden waarin u eenmalig een passende woning krijgt aangeboden. Deze laatstgenoemde termijn kan worden verlengd met nogmaals een termijn van 4 maanden indien geen passend aanbod beschikbaar is gekomen.

Wanneer u via de urgentieregeling een passende woning krijgt aangeboden, dient u deze te accepteren. Bij weigering vervalt uw urgentie.

Documenten
Alles over urgentie