Privacystatement

Versie d.d. 10-12-2015

Als u een (potentiële) klant van ons bent, beschikken wij over uw persoonsgegevens. U kunt erop vertrouwen dat wij die gegevens zorgvuldig gebruiken en beveiligen volgens wettelijke eisen (Wet bescherming persoonsgegevens - Wbp). In dit privacy statement kunt u lezen welke gegevens wij van u nodig hebben en waarvoor. Dit privacy statement is bedoeld voor diegenen die onze diensten gebruiken als particuliere klant.


Gebruik persoonsgegevens

Door het gebruik van onze diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken de persoonsgegevens die u ons geeft:

 • waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken;
 • die noodzakelijk zijn om de door ons vastgelegde afspraken na te komen;
 • en om aan wettelijke verplichtingen van Woningstichting te voldoen.


Wij gebruiken de volgende gegevens om een overeenkomst af te sluiten met (potentiële) klanten of om hen de gevraagde dienstverlening te bieden::

 • NAW gegevens
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • Emailadres

Wij gebruiken voor het afsluiten en goed uitvoeren van huurovereenkomsten ook:

 • Inkomensgegevens
 • Betalingsgegevens
 • Gegevens die nodig zijn om een (specifieke) huurwoning te kunnen toewijzen, zoals:

  • Gegevens uit Woonmatch (het systeem dat wij gebruiken voor inschrijven woningzoekenden, publiceren en toewijzen      woningen);
  • Inkomensgegevens;
  • Burgerservicenummer (BSN);
  • Omvang en samenstellinghuishouden;
  • Medische gegevens (alleen voor zover dit voor de toewijzing van een woning relevant is)

 • Gegevens die ons inzage bieden van afspraken. Hieronder vallen onder andere ook persoonsgegevens over betalingsgedrag en huurdersgedrag.
 • Kopie paspoort, ID-kaart of rijbewijs (of anders in geval van statushouders): Wij vragen bij inschrijven een kopie van uw legitimatiebewijs. Wij gebruiken een kopie van uw legitimatiebewijs om verantwoording af te leggen voor de jaarlijkse controle op de juistheid van toewijzing.
Reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aan uw woning

Voor het uitvoeren van reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aan uw woning, is het noodzakelijk
dat we u kunnen benaderen om hiertoe afspraken te maken. Vaak worden de werkzaamheden
uitgevoerd door ons  schildersbedrijf Helder Vastgoed Schilderwerken en het onderhoudsbedrijf Helder Vastgoed Onderhoud, of een van hun vaste aannemers (co-makers) . Hiertoe leveren we Helder Vastgoed Schilderwerken,  Helder Vastgoed Onderhoud en de co-makers uw persoonsgegevens: naam, adres en telefoonnummer. Wij verstrekken alleen die persoonsgegevens die nodig zijn voor het maken van een afspraak met u voor het uitvoeren van de werkzaamheden. U mag erop vertrouwen dat de co-makers uw gegevens niet zullen gebruiken voor direct marketing.

Nieuwsbrief en klant(tevredenheid)onderzoek

Wij sturen aan geïnteresseerden nieuwsbrieven over nieuwbouwprojecten. U kunt zich opgeven voor deze nieuwsbrieven. 
Onze (externe) makelaar kan van deze gegevens gebruik maken om u actief te benaderen.

Wij doen regelmatig onderzoek naar klanttevredenheid en woonlasten. Deze onderzoeken worden veelal schriftelijk, maar soms telefonisch of online uitgevoerd door een extern bureau.
Tijdens een onderzoek kunt u er zelf voor kiezen om uw gegevens achter te laten zodat we later nog eens contact met u op kunnen nemen. Wij houden statistieken bij voor klantonderzoek, maar dit gebeurt altijd geanonimiseerd.

Informatie aan klanten voor betere woonlastenbeheersing

Wij zetten ons in om huurders te helpen hun woonlasten verantwoord te beheersen. Hiervoor gaan wij samenwerkingsverbanden aan met bijvoorbeeld gemeenten en energieleveranciers. Wanneer wij ervan overtuigd zijn dat zich een kans voordoet om op een duurzamere, slimmere en/of meer kostenbesparende manier de woonlasten te beheersen (zoals een zonnepanelenproject,  goedkope energielevering) zullen wij de betreffende huurders hierover informeren. 
Dit doen wij schriftelijk en alleen voor die adressen waar zich de mogelijkheid voordoet om anders met woonlasten om te gaan.
Als er sprake is van een product dat mogelijk onderhoud of reparatie nodig kan hebben, dragen wij uw naw-gegevens en telefoonnummer over aan het bedrijf dat deze reparaties en onderhoud uitvoert, zodat zij in staat zijn contact met u op te nemen voor het uitvoeren hiervan.

Delen met derden

Uw persoonsgegevens worden alleen aan derden verstrekt als dit nodig is ter uitvoering van de door
ons vastgelegde afspraken, dit elders in ons privacy statement wordt vermeld of indien dit wettelijk
verplicht is. Bijvoorbeeld bij een vermoeden van fraude of misbruik door huurders kunnen of moeten wij persoonsgegevens aan daartoe bevoegde autoriteiten overhandigen.
In alle andere gevallen vragen wij uw toestemming.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen.
Wij zullen onze benadeelde klanten informeren wanneer zich een situatie voordoet waarin door een beveiligingslek persoonsgegevens onbedoeld openbaar worden gemaakt.

Website

Wij maken op de website gebruik van cookies. Dit zijn eenvoudige bestandjes met gegevens die op de
harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Wij gebruiken functionele cookies om het
gebruikersgemak op deze website te vergroten, bijvoorbeeld door:

 • ingevulde informatie te onthouden, zodat u tijdens een websitebezoek niet op verschillende momenten dezelfde informatie hoeft te verstrekken;
 • informatie van de ene pagina naar de volgende pagina door te geven;
 • vastgelegde voorkeuren te onthouden;
 • instellingen op te slaan die zorgen voor een optimale weergave van de website.

Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn
geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen voor de wijze waarop die organisaties
omgaan met de gegevens die u eventueel op deze websites invult.

Website statistieken

Voor het onderzoek naar website gebruik van onze website gebruiken wij Google Analytics. 
Wanneer u niet wilt dat uw websitebezoek wordt gemeten door Google Analytics, dan kunt u via www.dzw.gr/c1e3e eenvoudig een tool downloaden waarmee Google Analytics wordt geblokkeerd. Door gebruik te maken van de Website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Websites van derden

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van anderen, die met links aan de website
www.woningstichtingdenhelder.nl zijn verbonden, tenzij anders vermeld in dit privacy statement. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan, als u daar gegevens invult .

Woningzoekenden en huuraanbod

Woningzoekenden kunnen zich inschrijven via de website www.woonmatchkopnh.nl.
Op deze website bieden wij het huuraanbod aan, gezamenlijk met andere corporaties.
Uw gegevens bij Woonmatch worden in de systemen van Woningstichting en Helder Vastgoed toegevoegd als u in aanmerking komt voor een woning.
Voor nieuwe diensten die wij u mogelijk in de toekomst gaan aanbieden kunnen wij uw naw-gegevens ook gebruiken.

Wijzigingen in privacy statement

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Eventuele wijzigingen blijven binnen de grenzen van de betreffende wetgeving. Wij adviseren u dan ook ons privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en Wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over inzage in en/of wijziging van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met ons op telefoon: 0223-677677 of per e-mail: info@woningstichtingdenhelder.nl.