Overlast

Overlast kan verschillende oorzaken hebben. Mensen verschillen nu eenmaal: in leeftijd, gezinssamenstelling, cultuur, dagindeling, karakter, hobby's enzovoorts. Ondanks het begrip dat u daarvoor kunt hebben, is het mogelijk dat die verschillen tot irritatie gaan leiden.

Vaak zijn mensen zich er niet of onvoldoende van bewust dat ze overlast veroorzaken. U kunt een gesprek aangaan met degene waar u last van heeft. Wacht daarmee niet te lang, want kleine irritaties kunnen groter worden als u er niet over praat.

Ga niet praten op het moment dat u boos of geïrriteerd bent. Vaak zegt u dan dingen waar u later spijt van heeft.


Moet ik voor burenoverlast de politie bellen?

Als de overlast voort blijft duren, is het verstandig om de politie te bellen. Die kan (bij geconstateerde overlast) eventueel een proces-verbaal opmaken. Bel voor de politie 0900-8844. Voor spoedgevallen (huiselijk geweld of drugsoverlast) alarmnummer 112.

Wanneer en hoe dien ik een overlastklacht in bij Woningstichting?

Voordat wij uw klacht in behandeling nemen dient:
1. er sprake te zijn van voortdurende overlast;
2. u de klacht zelf met de overlastgever besproken te hebben;
3. u na te gaan of andere omwonenden ook overlast ervaren, zodat u gezamenlijk een klacht kunt indienen.

U dient uw klacht schriftelijk of via het meldingsformulier overlast in. Geeft u minimaal aan:
1. of u de klacht zelf al met de veroorzaker heeft besproken;
2. of er meer omwonenden zijn die de overlast ervaren;
3. of de overlast al bekend is bij ons (eerder gemeld);
4. of u de politie of een andere instantie heeft ingeschakeld;
5. een beschrijving van de overlast gedurende een periode van ongeveer vier weken met daarin de aard van de overlast, de data en tijdstippen waarop dit plaatsvindt en hoe lang de overlast aanhoudt.

U kunt het formulier digitaal invullen op onze website (zie onder aan deze pagina het meldingsformulier overlast), wanneer u een brief schrijft dan kunt u deze opsturen naar Woningstichting/Helder Vastgoed (Postbus 90, 1780 AB Den Helder) of afgeven bij de receptie op het Woonplein (Middenweg 159). Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen.

U krijgt van ons binnen een redelijke termijn schriftelijk antwoord of de klacht in behandeling wordt genomen, wie de klacht behandelt en welke acties er worden ondernomen.

Wij proberen door middel van gesprekken (hoor en wederhoor) en afspraken er voor te zorgen dat de overlast stopt.


Aanhoudende overlast

Wij overwegen een gerechtelijke procedure te starten in uitzonderlijke situaties als gesprekken en bemiddeling geen resultaat hebben. Eén van de voorwaarden hierbij is dat u en de andere omwonenden de klachten schriftelijk blijven melden en u precies bijhoudt wat en wanneer er gebeurt. Ook is het hierbij van belang dat u wilt getuigen in de rechtszaak.

Overlast melden