Huurprijs

Als u een woning van ons huurt, moet u elke maand huur aan ons betalen. Onder huur wordt verstaan een bedrag dat u betaalt voor het gebruik van de door u gehuurde woning. Meestal wordt hiermee de zogenaamde brutohuur bedoeld. Deze brutohuur bestaat uit twee delen: de netto huurprijs en de servicekosten.

  • Netto huur/kale huur

Onder netto huurprijs wordt het bedrag verstaan dat u als huurder betaalt voor het enkel gebruik van de woning. In de volksmond wordt dit ook wel 'kale huur' genoemd. Het bedrag aan netto huurprijs is bedoeld om de kosten te dekken, die wij hebben wegens afschrijving, renteverlies, onderhoud, verzekering en meer van dergelijke kosten. Deze kosten houden dus rechtstreeks verband met de bouw en instandhouding van de woning.

Huurverhoging/bijstelling servicekosten
Jaarlijks wordt per 1 juli de netto huurprijs verhoogd met een bepaald percentage. De overheid stelt wettelijke grenzen waarbinnen wij de huurprijs mogen verhogen. Woningstichting brengt u tenminste 2 maanden van tevoren op de hoogte van de huurverhoging.

  • Servicekosten

Servicekosten zijn kosten voor overeengekomen leveringen en diensten. Hiermee worden de bij de netto huur komende kosten bedoeld zoals: stookkosten, kosten voor het schoonmaken van de gemeenschappelijke ruimten, tuinonderhoud, huismeester en dergelijke.

Hoeveel servicekosten moet ik betalen?
De servicekosten staan vermeld in uw huurcontract en zijn ondermeer afhankelijk van het type woning dat u huurt. U ontvangt jaarlijks een brief over de huurverhoging. Hierin staan ook de servicekosten vermeld. Zowel met de jaarlijkse huurverhoging als tussentijds kunnen servicekosten worden bijgesteld. Afhankelijk van onder andere de in het voorgaande jaar gemaakte kosten wordt per onderdeel beoordeeld of het maandelijkse voorschot van u als huurder voldoende is om de te verwachten kosten voor het volgend jaar te dekken. Zo nodig vindt een aanpassing plaats, waarvan u een schriftelijke mededeling krijgt.

Bezwaar tegen de een huurverhoging, de afrekening van de servicekosten of het voorschot van de servicekosten?
Wanneer u het niet eens bent met een verhoging van uw huur of van uw servicekosten, deelt u dit schriftelijk en met redenen omkleed mee aan ons. U dient hierbij wel rekening te houden met de termijn (vermeld in de huurverhogingsbrief) waarbinnen bezwaar kan worden gemaakt. Als u er vervolgens met Woningstichting niet uit komt, kunt u zich wenden tot de Huurcommissie.

Meer informatie hierover kunt u kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid.