Klokkenluidersregeling

Integriteit is een steeds belangrijker deel binnen de dagelijkse bedrijfsvoering van een organisatie aan het worden.

Een daaraan verbonden onderwerp is de klokkenluidersregeling. Dit is een regeling, waarin staat hoe een medewerker of externe derde ongeschonden melding kan maken van (vermoedens van) misstanden op het gebied van integriteit van of binnen de organisatie en hoe er met deze melding daarna wordt omgegaan.

Woningstichting Den Helder vindt het belangrijk dat er op een adequate en veilige manier melding gemaakt kan worden van (eventuele vermoedens van) misstanden binnen de organisatie. Daarom is een goede regeling van belang. Een regeling zorgt er voor dat een ieder (ernstige) misstanden kan melden, dat alle meldingen serieus en volgens een bepaalde procedure worden behandeld én dat degene die aan de bel trekt persoonlijk geen negatieve gevolgen van zijn/haar melding ondervindt.

Deze regeling sluit aan bij de integriteitscode vanuit het personeelsreglement van Woningstichting Den Helder en bevat de procedure voor het melden van een vermoeden van een misstand.

Klachten worden door Woningstichting Den Helder serieus genomen en zorgvuldig en vertrouwelijk afgehandeld. Dit houdt ook in, dat personen van buiten de organisatie en bij haar verbonden personen zonder gevaar voor hun rechtspositie vermeende onregelmatigheden aan de orde kunnen stellen.

Iemand die gebruik maakt van de klokkenluidersregeling kan de melding anoniem doen bij de vertrouwenspersoon van Woningstichting Den Helder door gebruik te maken van het meldingenformulier.

De vertrouwenspersoon binnen de organisatie is de voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Woningstichting Den Helder.

Bekijk de klokkenluidersregeling.