Informatie over toewijzen

De woning wordt toegewezen aan de kandidaat met het hoogste puntensaldo. Daarnaast zijn er een aantal aanvullende criteria:
• Op de advertentie staan de minimale en maximale inkomensvereisten vermeld, deze zijn afhankelijk van de huurprijs.
Alleen wanneer vooraf bekend bij ons is dat uw inkomen hieraan voldoet kunt u in aanmerking komen voor de woning;
• Op de advertentie wordt de leeftijdsgroep vermeld waar de woning voor bestemd is. De volgende leeftijdsgroepen komen voor:
o Vanaf 18 jaar;
o Vanaf 50 jaar;
o Vanaf 18 jaar met voorkeur 50+ (kandidaten van 50 jaar en ouder krijgen voorrang);
• Bij eengezinswoningen met drie of meer slaapkamers wordt in bepaalde gevallen voorkeur voor een minimum van twee personen vermeld. Kandidaten die hieraan voldoen krijgen voorrang.


Spelregels toewijzing
Als u een woning wilt bezichtigen die u is toegewezen toetsen wij of de door u opgegeven informatie correct is. Wanneer blijkt dat de door u opgegeven informatie bij het inschrijven niet klopt dan kan de aanbieding worden ingetrokken. Zorg daarom bij inschrijving dat u de juiste gegevens invult en dat u deze bijwerkt als uw persoonlijke situatie verandert.

Om een woning te kunnen bezichtigen hebben wij de volgende gegevens van u nodig:
• De belastingaanslag van de belastingdienst van minimaal 2016 of een IBRI formulier wat u gratis opvraagt bij de belastingdienst (0800-0543). Dit hebben wij nodig om het officiële verzamelinkomen van u en (uw eventuele partner of meeverhuizende volwassene(n), niet zijnde thuiswonende kinderen) te bepalen.
• Een geldig legitimatiebewijs van uzelf en eventuele medecontractanten;
• Een uittreksel van het adressenregister van de gemeente waar u op dat moment woont van maximaal drie maanden oud (vanwege uw gezinssamenstelling en woonhistorie);
• Indien u nu niet een woning van ons huurt: een verklaring van uw verhuurder of hypotheekverstrekker (van de laatste door u zelfstandig bewoonde woning);
• Een recente loonstrook of uitkeringsspecificatie;
• Als u punten voor economische binding opgaf: uw werkgeversverklaring.

U mag 3x een aanbieding weigeren, na een 4e weigering vervalt uw inschrijfnummer.

Door Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV) kunnen bouwdelen of de indeling van een woning afwijken. De nieuwe huurder dient de door ons goedgekeurde wijzigingen te accepteren.

Bekijk de actuele huurprijs-inkomenstabel op onze website.

Let op: Woningen van Woningstichting Den Helder worden toegewezen op basis van een andere huur-inkomentabel dan de woningen van Helder Vastgoed BV.